Tokoname Bonsai Pots Gallery 4

Kakuzan (Mr. Kakuyuki WATANABE)

Seizan, Reihou (Mr. Katsushi KATAOKA)

Yoshimura (Mr. Susumu & Hidemi KATAOKA)

Gallery 1 Gallery 2 Gallery 3 Gallery 5 Gallery 6 Shibakatsu
How to order

Home