#37T39-42

#37T39 : 110mm*90mm*35mm : @3400
#37T40 : 125mm*95mm*43mm : @3500
#37T41 : 195mm*150mm*63mm : @6500
#37T42 : 230mm*175mm*70mm : @6900

Kii (yellow)


Seiji (celadon green)


Shiro (cream)