#38T01-04

#38T01 : 140mm*110mm*35mm : @3900
#38T02 : 145mm*120mm*50mm : @3900
#38T03 : 165mm*130mm*50mm : @5300
#38T04 : 195mm*150mm*50mm : @6500

Dark blue(ruri)


White(shiro)